CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ - TIC TIỄN 70 BẠN XUẤT CẢNH NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2019 TW

Tiễn đoàn bay
TGĐ nhắc nhở và chúc 70 bạn trước khi xuất cảnh

70 bạn xuất cảnh
TGĐ chụp ảnh lưu liệm cùng các bạn học viên

đoàn bay t8
70 bạn Học viên chuẩn bị ra xe

xuất cảnh Nhật
Các bạn HV tại sân bay chuẩn bị xuất cảnh

c

直線協助
日本勞工輸出咨詢:
成員單位
Liên hệ